1/15/2556

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา              ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้11/13/2555

ประวัติส่วนตัว

1.นาย นิติวัฒน์  แดนนาสาร  (เปลว) 554189030
  ไม่หล่อแต่จิงใจครับ
2.นาย กิจจา  จันทร์นาม  (สไปร์ท) 554189041
  You'll Never walk alone  คุณจะไม่มีวันเดียวดาย